09 มีนาคม 2551

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

1 ความคิดเห็น:

ทหาร-ครู กล่าวว่า...

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (mitosis) การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส เป็นการแบ่งเซลล์ เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ของร่างกาย ในการเจริญเติบโต ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ หรือในการแบ่งเซลล์ เพื่อการสืบพันธุ์ ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และหลายเซลล์บางชนิด เช่น พืช
วัฏจักรของเซลล์ (cell cycle) วัฏจักรของเซลล์ หมายถึง ช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ในขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัว ซึ่งประกอบด้วย 2 ระยะได้แก่ การเตรียมตัวให้พร้อม ที่จะแบ่งตัว และกระบวนการแบ่งเซลล์
1. ระยะอินเตอร์เฟส (Interphase)
ระยะนี้เป็นระยะเตรียมตัว ที่จะแบ่งเซลล์ในวัฏจักรของเซลล์ แบ่งออกเป็น 3 ระยะย่อย คือ
-ระยะ G1 เป็นระยะก่อนการสร้าง DNA ซึ่งเซลล์มีการเจริญเติบโตเต็มที่ ระยะนี้ จะมีการสร้างสารบางอย่าง เพื่อใช้สร้าง DNA ในระยะต่อไป
-ระยะ S เป็นระยะสร้าง DNA (DNA replication) โดยเซลล์มีการเจริญเติบโต และมีการสังเคราะห์ DNA อีก 1 ตัว หรือมีการจำลองโครโมโซม อีก 1 เท่าตัว แต่โครโมโซมที่จำลองขึ้น ยังติดกับท่อนเก่า ที่ปมเซนโทรเมียร์ (centromere) หรือไคเนโตคอร์ (kinetochore) ระยะนี้ใช้เวลานานที่สุด
-ระยะ G2 เป็นระยะหลังสร้าง DNA ซึ่งเซลล์มีการเจริญเติบโต และเตรียมพร้อม ที่จะแบ่งโครโมโซม และไซโทพลาสซึมต่อไป
2. ระยะ M (M-phase)
ระยะ M (M-phase) เป็นระยะที่มีการแบ่งนิวเคลียส และแบ่งไซโทพลาสซึม ซึ่งโครโมโซม จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอน ก่อนที่จะถูกแบ่งแยกออกจากกัน ประกอบด้วย 4 ระยะย่อย คือ โพรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟส
1.ระยะโพรเฟส (prophase) เป็นระยะที่นิวเคลียสยังมีเยื่อหุ้มอยู่
2.ระยะเมทาเฟส (metaphase) เป็นระยะที่เยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายตัว
3.ระยะแอนาเฟส (anaphase) เป็นระยะที่โครโมโซมแยกกันเป็น 2 กลุ่ม
4.ระยะเทโลเฟส (telophase) เกิดการแบ่งของไซโทพลาซึมขึ้น
การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส (meiosis)
เป็นการแบ่งนิวเคลียสโดยลดจำนวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่ง เป็นการแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยนิวเคลียสมีการเปลี่ยนแปลง 2 รอบ คือ Meiosis 1 และ Meiosis 2
Meiosis 1
Prophase - 1 เป็นระยะที่ใช้เวลานานที่สุด มีความสำคัญต่อการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมากที่สุด เนื่องจากมีการแปลผัน ของยีนส์เกิดขึ้น
Metaphase - 1 เป็นระยะที่โครโมโซมจะเข้ามาอยู่ตรงกลางของนิวเคลียส
Anaphase - 1 เส้นใยสปินเดิลจะหดตัวดึงให้โฮโมโลกัสโครโมโซม ผละแยกออกจากกันจำนวนชุดโครโมโซมของเซลล์ ระยะนี้ยังคงเป็น 2n เหมือนเดิม (2n เป็น 2n)
Telophase -1 โครโมโซมจะไปรวมอยู่ แต่ละขั้วของเซลล์ ในระยะนี้ จะมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียส มาล้อมรอบโครโมโซม และแบ่งไซโทพลาสซึม ได้นิวเคลียสใหม่ 2 นิวเคลียสและมีการสร้างนิวคลีโอลัสขึ้นมาใหม่ จำนวนโครโมโซมในระยะนี้ลดลงครึ่งหนึ่ง หรือเท่ากับ n ถ้าเซลล์เริ่มต้นเป็น 2n
Meiosis - 2
1.ระยะโพรเฟส2 เป็นระยะที่เยื่อหุ้มนิวเคลียสเริ่มสลายตัว
2.ระยะเมทาเฟส2 (metaphase2) เส้นใยสปินเเดิลที่ยึดกับฮอมอโลกัสโครโมโซมจะจัดโครโมโซมให้มาอยู่ตรงกลางของ เซลล์เป็นคู่ๆ โดยมีเซนโทรโซมอยู่คนละขั้วของเซลล์
3.ระยะแอนาเฟส2 (anaphase2) เป็นระยะที่โครโมโซมแยกกันเป็น 2 กลุ่ม คือจาก n เป็น 2n
4.ระยะเทโลเฟส2 (telophase2) เกิดการแบ่งของโครโมโซมและมีการแบ่งเซลล์เป็น 2